Một số kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Đề án 31 giai đoạn 2017-2021 trong các KCN

22:58 31/05/2021

Trong 05 năm (2017-2021) triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ gọi tắt là Đề án 31). Ban Quản lý đã chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung của Đề án, đảm bảo về nội dụng và chất lượng, qua đó đã giúp cho các doanh nghiệp giải đáp được những vướng mắc,  chồng chéo trong quá trình thực hiện, giảm thiểu các sai sót, tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật lao động, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; góp phần nâng cao hiểu biết và thực hiện pháp luật của người lao động, góp phần ổn định tình hình lao động, tạo quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Cụ thể:  

- Ban đã tổ chức 37 lượt Hội nghị tuyên truyền cho 715 người sử dụng lao động và 48.150 người lao động.

+ Tỉ lệ người sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 90 %.

+ Tỉ lệ người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật: 80 %.

 - 100% DN treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu về tại trụ sở hoặc tại các phân xưởng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng tháng ATVSLĐ, công tác PCCN và bảo vệ môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan: Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn các KCN, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nắm bắt tình hình lao động trong các Khu công nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ý thức thực hiện pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp đã từng bước được nâng lên; các quy định của pháp luật được tự giác thực hiện; tranh chấp trong quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động được giảm thiểu.  

- Ngoài việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Ban Quản lý các Khu công nghiệp cũng thường xuyên tiếp nhận ý kiến, phản ánh của doanh nghiệp trên trang web của Ban, qua cổng thông tin đối thoại Doanh nghiệp – chính quyền của tỉnh, qua các bộ phận chuyên môn của Ban... để kịp thời nắm bắt và hướng dẫn xử lý các vướng mắc, khó khăn của người lao động và người sử dụng lao động, quá đó nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật lao động quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên.

Kiên Quyết- Phòng QLLĐ