Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2022

16/03/2022

(BQLCKCN) - Quý I/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 09 dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 12 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 181,25 triệu USD và 41 tỷ đồng.

Quý I/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện cấp mới 09 dự án, trong đó:  06 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 123,4 triệu USD FDI và 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 41 tỷ đồng. Thực hiện thủ tục tăng vốn đầu tư cho 12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 57,85 triệu USD. Tổng vốn đầu tư FDI đăng ký mới trong quý I/2022  là 181,25 triệu USD, đạt 191% so với cùng kỳ năm 2021; vốn đầu tư DDI đăng ký mới là 41 tỷ đồng, bằng 26% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 424 dự án, gồm 85 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 22.054,48 tỷ đồng và 339 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.593,7 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 90 dự án, gồm 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư  876,73 tỷ đồng và 78 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.230,43 triệu USD; đã có 85 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 96%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 130 dự án, gồm 44 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.993,65 tỷ đồng và 86 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1.279,52 triệu USD; đã có 105 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 98%.

- KCN Bình Xuyên II (GĐI) thu hút được 59 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 322,79 triệu USD; đã có 58 dự án đều đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 100%.

- KCN Bá Thiện thu hút được 36 dự án, gồm 05 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.000,35 tỷ đồng và 31 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 893,64 triệu USD; đã có 30 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 75%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 59 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.269,12 tỷ đồng và 56 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 899,44 triệu USD; đã có 54 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 68%.

- KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 34 dự án, gồm 07 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.139,58 tỷ đồng và 27 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 811,27 triệu USD; đã có 19 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 82%.

- KCN Tam Dương II – Khu A thu hút được 06 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.037,2 tỷ đồng; đã có 03 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 46%.

- KCN Sơn Lôi thu hút được 02 dự án, gồm 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.864,1 tỷ đồng và 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 61,5 triệu USD. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 26%.

- KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (KVII- Giai đoạn 1) thu hút được 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.531,54 tỷ đồng; đã có 02 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 28%.

Các KCN Tam Dương II – Khu A; Sơn Lôi; Sông Lô I; Sông Lô II; Tam Dương I- Khu vực 2 và Nam Bình Xuyên đang tiến hành BT GPMB để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong quý I/2022 có thêm 11 dự án FDI đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 357 dự án, chiếm 84% tổng số dự án đầu tư. Vốn thực hiện của các dự án FDI là 106,65 triệu USD, đạt 113% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 3.136,37 triệu USD, đạt tỷ lệ 56% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án DDI là 140,7 tỷ đồng, bằng 91% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 10.608,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 48 % vốn đăng ký.

Trong quý II/2022, Ban phấn đấu hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 01 KCN (KCN Đồng Sóc); đôn đốc các Nhà đầu tư hạ tầng đẩy nhanh tiến độ BT GPMB và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các KCN vừa có quyết định thành lập(KCN Sơn Lôi, Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I - khu vực 2; Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa). Dự kiến quý II/2022 thu hút thêm 4-6 dự án FDI với vốn đăng ký đạt 50-70 triệu USD và 3-5 dự án DDI với vốn đăng ký đạt 150-300 tỷ đồng; có thêm khoảng 5-6 dự án thứ cấp đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 100 triệu USD và của các dự án DDI đạt khoảng 100 tỷ đồng./.

                                                                                  Thuỳ Dương Văn phòng Ban

 

Các tin đã đưa ngày: