Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc thành lập Đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương, Long An và thành phố Cần Thơ

27/12/2019

Thực hiện Quyết định số:114/QĐ-BQLKCN ngày 04/12/2019 của Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc “Về việc thành lập Đoàn công tác đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Dương, Long An và thành phố Cần Thơ. Sau 03  ngày làm việc trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tại ba tỉnh, thành phố này, Đoàn công tác đã thu hoạch được kết quả  như sau:

  1.  Quản lý công nghiệp và chế xuất Bình Dương

Tổng KCN được Chính phủ phê duyệt là 34 KCN. Đến nay, Bình Dương có 25 KCN đã đi vào hoạt động với  tổng diện tích là: 9.157,15ha ( giá đất cho thuê từ 80 USD trở lên). Tổng số dự án còn hiệu lực là 2.176 dự án, trong đó: số dự án FDI là: 1.603 ( của 60 quốc gia), với tổng vốn đầu tư là: 13,9 tỷ USD; số dự án DDI là: 573, với tổng vốn đầu tư là:53,845 tỷ USD.

Đến thời điểm này năm 2019, thu hút đầu tư trong nước cấp mới 32 dự án số vốn đạt 2.498 tỷ đồng, vượt 177% so kế hoach năm; thu hút đầu tư nước ngoài cấp mới 151 dự án, số vốn đạt 1.226 triệu USD, vượt 75% so kế hoach năm.

Tổng số lao động trong nước tại các KCN là: 312.896 người; Tổng số lao động nước ngoài là: 11.021 người ( trong đó lao động thuộc diện cấp giấy phép là: 10.605 người). Thu nhập bình quân 01 lao động là: 6.600.000 đồng/tháng.

Ước các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 trong các KCN:

- Doanh thu: 24,217 triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 17,203 triệu USD (đạt 71%); doanh nghiệp DDI là 7.014 triệu USD (đạt 29%);

- Xuất khẩu: 12.920 triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 12.189 triệu USD (đạt 94%); doanh nghiệp DDI là 731 triệu USD (đạt 06%);

- Nhập khẩu: 10.940 triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 9.809 triệu USD (đạt 90%); doanh nghiệp DDI là 1.131triệu USD (đạt 10%);

- Thuế và các khoản nộp ngân sách: 650 triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 503 triệu USD (đạt 77%); doanh nghiệp DDI là 147triệu USD (đạt 23%);

2. Quản lý các khu công kinh tế Long An

Tổng KCN được Chính phủ phê duyệt là 31KCN, với tổng diện tích là: 11.391,95 ha. Đến nay, Long An có 25 KCN đã đi vào hoạt động với  tổng diện tích là: 8.450,34ha ( giá đất cho thuê từ 120 USD trở lên). Tổng số dự án còn hiệu lực là 1.514 dự án, trong đó: số dự án FDI là: 731; số dự án DDI là: 783dự án.

Đến thời điểm này năm 2019, thu hút đầu tư trong nước cấp mới 44 dự án số vốn đạt 7.099,91 tỷ đồng;  thu hút đầu tư nước ngoài cấp mới 103 dự án, số vốn đạt 217,9 triệu USD.

Tổng số lao động trong nước tại các KCN là: 143.222 người; Tổng số lao động nước ngoài là: trên 3.000 người .

 Ước các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 trong các KCN:

- Doanh thu: 1.835,5 triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 1456 triệu USD; doanh nghiệp DDI là 15.752 tỷ đồng;

- Xuất khẩu: 1.161 triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 1.029 triệu USD (đạt 88,64%);

 - Nhập khẩu: 923triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 799 triệu USD (đạt 85,65%);

- Thuế và các khoản nộp ngân sách: Doanh nghiệp FDI là 45,56 triệu USD; Doanh nghiệp DDI là 843 tỷ đồng

3. Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

Tổng KCN được Chính phủ phê duyệt là 09. Đến nay, Cần Thơ có 06 KCN đã đi vào hoạt động với  tổng diện tích là: 746,6ha ( giá đất cho thuê từ 80 USD trở lên). Tổng số dự án còn hiệu lực là 247 dự án, trong đó: số dự án FDI là: 27, với tổng vốn đầu tư là: 400,16 triệu USD; số dự án DDI là: 219, với tổng vốn đầu tư là:1,329 tỷ USD.

 Đến thời điểm này năm 2019, thu hút đầu tư cấp mới 10 dự án số vốn đạt 35,32triệu USD.

Tổng số lao động trong nước tại các KCN là: 34.416 người; Tổng số lao động nước ngoài là: 77 người.

Ước các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 trong các KCN

- Doanh thu: 1.835,5 triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 416,3 triệu USD (đạt 22%); doanh nghiệp DDI là 1.419,2 triệu USD (đạt 78%);

- Xuất khẩu: 646,7 triệu USD. Trong đó: doanh nghiệp FDI là 224,2 triệu USD (đạt 34,6%); doanh nghiệp DDI là 422,5 triệu USD (đạt 565,4%);

- Thuế và các khoản nộp ngân sách: 2.294 tỷ đồng.

* Qua đợt nghiên cứu, học tập kinh nghiệm xúc tiến đầu tư tại 03 tỉnh, thành phố ( gọi chung là tỉnh), Đoàn công tác thấy được những vấn đề sau có thể vận dụng để áp dụng cho tỉnh Vĩnh phúc như sau:

- Vận dụng việc thu hút nguồn nhân lực: Việc đầu tư phát triển đã thu hút số lượng lớn nguồn lao động, như tỉnh Bình Dương, không những tạo được nhiều việc làm cho lao động là người tỉnh nhà, đến nay  Bình Dương số người người nhập cư cao, chiếm là hơn 53,5% dân số Bình Dương .

- Vận dụng công tác Quy hoạch và phát triển các KCN: các tỉnh đã thực hiện đảm bảo đúng quy hoạch được chính phủ phê duyệt, phù hợp và gắn kết với quy hoạch tỉnh nhà về quy hoạch khu dân cư, đô thị, phát triển hạ tầng chung, ...

- Vận dụng trong việc xây dựng hạ tầng và giải phóng mặt bằng (GPMB): nhìn chung hạ tầng các KCN các tỉnh được xây dựng khá đồng bộ ( về: đường giao thông, điện, nước, khu xử lý nước thải tập trung, cây xanh); công tác giải phóng mặt bằng mặc dù rất khó khăn, không đồng thuận về giá đền bù, nhưng các tỉnh đã tìm được giải pháp hợp lý như tỉnh Bình Dương: nhiều hộ dân có diện tích đất trồng bị GPMB là đất trồng cao su, có diện tích lớn, đang thu hoạch ổn định. Tỉnh đã phải tìm 1 khu đất khác GPMB, chuyển đổi mục đích thành đất ở để tái định cư, xây dựng hạ tầng khá tốt, quy đổi 01 ha đất cao su hoặc các loại đất khác của người dân được nhận 1.100m2 đất ở, sao cho đảm bảo tương đương về giá trị đền bù, hợp lý về thu nhập hàng tháng.

- Vận dụng về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy: Các tỉnh bạn đã bám sát vào quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP và tình hình triển khai chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, chức năng của Ban Quản lý, để tiến hành sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, nhưng đảm bảo hoạt động hiệu quả.

-  Vận dụng việc thực hiện cơ chế ủy quyền từ Trung ương tới địa phương: cả 03 tỉnh bạn , Ban Quản lý đều  nhận được sự ủy quyền gần hết trong các lĩnh vực xây dựng, lao động, môi trường, kể cả việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được  Bộ công thương Ủy quyền  .

- Vận dụng giải pháp thu hút đầu tư:  Các tỉnh bạn luôn đẩy mạnh công tác xúc tiến để thu hút đầu tư với nhiều hình thức, như: đa dạng hóa hình thức xúc tiến đầu tư để phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực; tập trung xúc tiến thu hút các ngành nghề, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, có tiềm năng, thế mạnh xác định là mũi nhọn của địa phương; Tăng cường tính liên kết ngành trong phát triển KCN; hình thành các KCN liên kết ngành nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của KCN và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KCN, dần hình thành các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm những công chức, viên chức có những hành vi nhũng nhiễu, cản trở, gây khó khăn, phiền hà cho những nhà đầu tư./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: