Quyết định hỗ trợ chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc

05/01/2018

          UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập BC đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo NQ số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc.

          Tại Quyết định có nêu rõ nguyên tắc hỗ trợ: Chỉ hỗ trợ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh, khi dự án chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh, không áp dụng đối với dự án nâng công suất, mở rộng dự án. Mỗi dự án chỉ được hưởng tối đa 01 lần về chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư theo Quyết định này.

          Trường hợp có nhiều văn quy định nội dung hỗ trợ trùng lặp thì nhà đầu tư được hưởng mức hỗ trợ mức cao nhất.

          Mức hỗ trợ các dự án có tổng vốn đầu tư từ 2000 tỷ trở lên là 100 triệu đồng; dưới 2000 tỷ là 50 triệu đồng.

          Trình tự, thủ tục, cách thức, hồ sơ và thời gian thực hiện được quy định rõ tại Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/01/2018.

          (có Quyết định kèm theo)

Thu Nga – Phòng QLDN

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: