Ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc

27/10/2017

 (BQLKCN) -  Ngày 18/10/2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc  ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc đối với 04 nhóm cơ quan trên địa bàn tỉnh như sau:

- Phục lục 1: Gồm 7 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Phụ lục 2: Gồm 20 cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh;

- Phụ lục 3: Gồm 9 UBND các huyện, thành, thị;

- Phục lục 4: Gồm 137 UBND xã, phường, thị trấn. 

Việc công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện theo định kỳ hàng năm và vào quý I năm liền kề của năm xác định Chỉ số CCHC.

Xác định Chỉ số CCHC hàng năm nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất khách quan, công bằng kết quả thực hiện CCHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/10/2017 và  thay thế Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc./.

* Kèm theo Quyết định số 2757/QĐ-UBNDngày 18/10/2017 của UBND tỉnh.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: