Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 của Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch Covid_19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội

04/04/2022

Ngày 23/3/2022 tại phiên họp thứ 09, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hành Nghị quyết định Nghị quyết số: 17/2022/UBTVQH15 của Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch Covid_19 và phục hồi phát triển kinh tế- xã hội. Theo đó:

-  Số giờ làm thêm trong 01 năm

1. Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

b) Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

c) Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

d) Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

đ) Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Không áp dụng khoản 1 Điều này đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động.

- Số giờ làm thêm trong 01 tháng

Trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong 01 tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 (Quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022).

 Kiên Quyết –Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: