Kế hoạch triển khai Nghị Quyết số 06/2021/NQ-HĐND

12/10/2021

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: