Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

19/07/2021

Ngày 07/7/2021, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19Theo đó, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg có 11 Chương, 46 Điều, như sau:

- Chương I: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; (Điều 1 đến Điều 3).

- Chương II: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; (Điều 4 đến Điều 8).

- Chương III: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình hộ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; (Điều 9 đến Điều 12).

- Chương IV: Hỗ trợ lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương; (Điều 13, Điều 16).

- Chương V:  Hỗ trợ lao động ngừng việc; (Điều 17, Điều 20).

- Chương VI: Hỗ trợ lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; (Điều 21, Điều 24).

- Chương VII: Hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; (Điều 25, Điều 27).

- Chương VIII: Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch; (Điều 28, Điều 34).

-  Chương IX: Hỗ trợ hộ kinh doanh; (Điều 35, Điều 37).

-  Chương X: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. (Điều 37, Điều 43).

-  Chương XI: Điều khoản thi hành; (Điều 44, Điều 46).

   Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 07/7/2021. Nội dung chi tiết của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được đăng tải dưới đây.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: