Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

29/12/2020

Ngày 20/8/2019, ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

 Theo đó, Nghị định 145 có 12 Chương, 115 Điều, như sau:

- Chương I: Những quy định chung (Điều 1, Điều 2);

- Chương II: Quản lý lao động (Điều 3, Điều 4);

- Chương III: Hợp đồng lao động (Điều 5 đến Điều 11);

 - Chương IV: Cho thuê lại lao động (Điều 12 đến Điều 36);

- Chương V: Đối thoại tại nơi làm việc (Điều 37 đến Điều 48);

- Chương VI: Tiền lương (Điều 49 đến Điều 57);

- Chương VII: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (Điều 58 đến Điều 68);

-  Chương VIII: Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất (Điều 69 đến Điều 73);

- Chương IX: Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới (Điều 74 đến Điều 87);

- Chương X: Những quy định riêng đối với lao động là người giúp việc gia đình (Điều 88 đến Điều 91);

- Chương XI: Giải quyết tranh chấp lao động (Điều 92 đến Điều 113)

- Chương XII: Điều khoản thi hành (Điều 114, Điều 115).

   Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01.02.2021. Nội dung chi tiết của Nghị định 145/2020/NĐ-CP được đăng tải dưới đây.

Kiên Quyết – Phòng QLLĐ

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: