Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

24/04/2020

(BQLCKCN) – Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2020.

Theo đó Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật như:

- Bổ sung khoản 4 vào Điều 6 quy định về cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

 - Bổ sung Điều 10a sau Điều 10 về xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật;

 - Bổ sung Điều 11a sau Điều 11 về xây dựng, banh hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Bổ sung khoản 3, khoản 4 vào Điều 12 về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và kiểm tra thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 vào Điều 14 về xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15; khoản 6, Điều 16; khoản 5, Điều 17 về quy định thời hạn chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 18 về phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Ngoài ra, Nghị định cũng bãi bỏ quy định tại Khoản 2, Điều 15 và Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về trách nhiệm của Bộ Tư pháp, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ trong việc trình/ban hành Chỉ tiêu thống kê làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/5/2020.

* Nội dung Nghị định số 32/2020/NĐ-CP theo file đính kèm.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: