Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020

13/01/2020

(BQLCKCN) – Ngày 13/01/2020, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 57/KH-BQLKCN về kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020.  

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc (BQL) xây dựng Kế hoạch  kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2020 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại BQL theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.  

 Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC theo hướng đơn giản hóa, xây dựng bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC và cho cơ quan giải quyết TTHC, phù hợp với chủ trương, định hướng của trung ương và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận cho cá nhân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là xây dựng hệ thống TTHC trong thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL trên các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, thương mại, lao động hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 06 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban theo Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh và thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC. Kế hoạch cũng xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc BQL và việc phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc BQL  nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ theo đúng quy định./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 * Nội dung Kế hoạch theo file đính kèm.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: