Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính năm 2020

10/01/2020

(BQLCKCN) – Ngày 10/01/2020, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 43/KH-BQLKCN về thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020.  

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức (CCVC) cơ quan về công tác CCHC; tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm của CCVC trong thực thi công vụ, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các cá nhân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số chấm điểm CCHC của Ban quản lý các Khu công nghiệp; tuyên truyền sâu rộng đến cá nhân, doanh nghiệp các nội dung về công tác CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC, để qua đó, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và CCVC trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

          Nội dung của Kế hoạch chủ yếu là tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kiểm soát TTHC; tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan và các tổ chức Đảng, đoàn thể đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC; Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng CNH-HĐH đất nước, kết hợp với nội dung CCHC,…Tuyên truyền các nhiệm vụ về cải cách công vụ, công chức; các nội dung về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị, thông qua các cuộc họp giao ban thường kỳ và các buổi sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Ban; Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Ban và của tỉnh để đăng tải tin, bài và các hoạt động của Ban; cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác CCHC cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền; tổ chức hội nghị tuyên truyền đến doanh nghiệp, kết hợp CCHC với nội dung tuyên truyền về các cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước đối với các KCN trên các lĩnh vực: đầu tư, xây dựng, Lao động, môi trường... ./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 * Nội dung Kế hoạch theo file đính kèm.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: