Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

06/11/2019

Ngày 30/9/2019 Bộ Nội vụ ban hành  Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/11/2019, trong đó có quy định việc  bãi bỏ Thông tư số 151-TCCP/TC ngày 04 tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Ngoài ra, hàng loạt văn bản liên quan đến cán bộ, công chức chính thức bị bãi bỏ. Trong đó phải kể đến một số văn bản như:

- Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

- Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006  của Bộ Nội vụ hướng dẫn xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra… ./.

Nguyễn Tiến Hải – Chánh Thanh tra Ban

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: