QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

18/07/2019

Ngày 1/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.

 Theo đó, Nghị định quy định chi tiết các nội dung của Luật Phòng, chống tham nhũng như sau:

-  Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình;

-  Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng;

-  Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng;

-  Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích;

-  Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương;

-  Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp phập khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng;

-  Điều 80 về áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

-  Điều 81 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước;

-  Điều 94 về xử lý hành vi vi phạm khác về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Các biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm:

+ Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng;

+ Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức;

+ Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng;

+  Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Ngoài ra còn có nhiều quy định khác, của Chính phủ quy định tiết tại Nghị định số 59/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/8/2019.

Nguyễn Kiên Quyết - Thanh tra Ban

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: