BAN QUẢN LÝ CÁC KCN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

18/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 (Kế hoạch số 697/KH-BQLKCN) với các nội dung cơ bản như sau:

Về mục đích: triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm chấp hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Ban; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác PCTN; tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất năng lực và trình độ, chuyên môn; xây dựng các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Ban vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác PCTN trong giai đoạn hiện nay.

Về yêu cầu: Việc tổ chức, triển khai Luật PCTN năm 2019, phải thực hiện đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các phòng chuyên môn và đơn vị Ban.

Về nội dung: Ban triển khai các nội dung cơ bản như: Rà soát, xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật để triển khai luận PCTN năm 2018; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về luật PCTN năm 2018; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thanh tra Ban là đầu mối đôn đốc và tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật PCTN năm 2018 của Ban, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Thanh tra Ban

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: