Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019

21/06/2019

(BQLCKCN) – Ngày 13/6/2019, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 955/KH-BQLKCN về thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019.  

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2019, Ban Quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chủ yếu về cải thiện môi trường đầu tư, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh vào các KCN của tỉnh thật sự thông thoáng, công khai, minh bạch, thân thiện, hấp dẫn và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, góp phần cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh thông qua việc duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao, tăng bậc và cải thiện các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp giảm điểm trong bảng xếp hạng PCI đối với các chỉ số liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban; Áp dụng và vận dụng linh hoạt quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế tại các KCN để giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức cho nhà đầu tư, nâng cao hiệu quản hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Kế hoạch đã nêu rõ các nội dung công việc cụ thể để cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp và điểm số thấp của tỉnh như: Chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai; Thiết chế pháp lý; Cạnh trang bình đẳng; Chi phí thời gian; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tiếp tục duy trì các chỉ số cao: Chỉ số tính minh bạch, Đào tạo lao động.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân có liên quan cần phát huy ý thức trách nhiệm trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Trung ương, thực tiễn tại các KCN đẻ triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng thời thông qua quá trình giải quyết các vướng mắc, phát sinh tại KCN chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách mới mang tính sáng tạo nhằm tạo những biến chuyển mạnh mẽ trong cải thiện các chỉ số PCI./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 * Nội dung Kế hoạch theo file đính kèm.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: