Ban hành Quy định mới về trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

21/06/2019

(BQLCKCN) – Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND, trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định này thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Quyết định ban hành quy định cụ thể về trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, Ban quản lý các Khu công nghiệp được giao 09 nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Chủ trì, tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghiệp.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư trong Khu công nghiệp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư chung toàn tỉnh.

3. Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, phim phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, giới thiệu chi tiết, chuyên sâu về các Khu công nghiệp, bổ sung và hỗ trợ cho các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư chung của tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng các chương trình, tuyên truyền, quảng bá, bài viết giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào các Khu công nghiệp.

4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các Khu công nghiệp.

5. Đề xuất các hoạt động xúc tiến đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý các Khu công nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh.

6. Liên kết, kết nối, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước, nước ngoài nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư; nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và các đối tác đầu tư vào trong khu công nghiệp; ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác về xúc tiến đầu tư với các đối tác theo thẩm quyền được giao”.

7. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đầu tư và xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

8. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chương trình xúc tiến đầu tư của UBND tỉnh.

9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2019.

* Nội dung Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh  theo file đính kèm.

 

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: