NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP LÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, THAY THẾ VÀ BỔ SUNG NHIỀU NỘI DUNG CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHẰM QUẢN LÝ TỐT HƠN TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

19/06/2019

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Nghị định này có phạm vi điều chỉnh rất rộng, phạm vi điều chỉnh tới 04 Nghị định có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, bao gồm:

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/ 02/ 2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 /02 /2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 /4 /2015 Quy định về quản lý chất thải và phế liệu;

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 /12 /2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, quy định quản lý chặt chẽ hơn trong việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ nước ngoài vào Việt Nam và đối tượng nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; bổ sung thêm nội dung quy định số lượng và thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường... Các báo cáo định kỳ của chủ dự án, cơ sở và khu công nghiệp về: quan trắc và giám sát môi trường định kỳ, quan trắc tự động liên tục, quản lý chất thải rắn sinh hoạt, quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, quản lý chất thải nguy hại, quản lý phế liệu nhập khẩu, kết quả giám sát và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các báo cáo môi trường khác, được lồng ghép trong cùng một báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Nghị định 40/2019/NĐ-CP là văn bản pháp lý rất quan trọng, bãi bỏ, sửa đổi, thay thế và bổ sung nhiều nội dung của các Nghị định khác về bảo vệ môi trường nhằm quản lý tốt hơn trong công tác bảo vệ môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Nghị định này bãi bỏ: Điều 11 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 34, Điều 35, Điều 36 và các khoản 3, 4, 5 và khoản 6 Điều 55 và Phụ lục V của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; khoản 5 và khoản 9 Điều 9, điểm a và điểm b khoản 1 Điều 27, Điều 38, Điều 41, điểm b khoản 1 Điều 43, khoản 3 Điều 44 của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu..

Chi tiết Nghị định 40/2019/NĐ-CP được đính kèm dưới đây.

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: