Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

19/04/2019

(BQLCKCN) – Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về đẩy mạnh, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Đảm bảo xây dựng nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; giảm bớt thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Để đạt được mục tiêu chung đó, UBND tỉnh đưa ra các mục tiêu cụ thể như sau:

* Mục tiêu đến năm 2020:

- 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt.

- 100% hồ sơ  thủ tục hành chính tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và thực hiện trên hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 20% trở lên.

- Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 3, 4.

- 100% báo cáo định kỳ được gửi bằng văn bản điện tử; tối thiệu 30% báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

- 100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan, đơn vị địa phương được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử...

* Mục tiêu đến năm 2025:

- 100% Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tối thiểu 40% người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công tực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên.

- 80% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh…

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử Quốc gia.

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện và thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Phụ lục Kế hoạch, chủ động tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

* Nội dung Kế hoạch  số 54/KH-UBND theo file đính kèm.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: