Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

09/04/2019

(BQLKCN) -  Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Tại Quyết định này, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã sửa đổi, bổ sung Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc như sau :

  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 5:

“ Thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước

a) Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có thẩm quyền và có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật”, “Tối mật” và “Mật”.

b) Trưởng các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Tối mật” và “Mật”.

c) Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Hành chính các sở, ban, ngành, Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ “Mật”.

d) Giám đốc Công an tỉnh có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo quy định của Bộ Công an.

đ) Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước theo quy định của Bộ Quốc phòng.

e) Việc ủy quyền thẩm quyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải được xác định cụ thể trong văn bản quy định về công tác bảo mật nhà nước của từng cơ quan, đơn vị và phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền.”

2. Bãi bỏ Điều 3 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/4/2019./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

* Kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: