Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp.

30/01/2019

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp.

 Theo đó, nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ như một công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử và giá trị pháp lý của văn bản điện tử, góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, Thủ tướng Chính phủ đưa ra một số yêu cầu đáng chú ý như sau:

Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản QPPL về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng;

Rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản QPPL trong phạm vi quản lý về giao dịch điện tử và chữ ký số;

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý sử dụng chữ ký số trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc.

Ngoài ra còn có nhiều yêu cầu khác, của Chính phủ quy định tiết tại Chỉ thị 02/CT-TTg được ban hành ngày 23/01/2019.

Kiên Quyết - Thanh tra Ban

Các tin đã đưa ngày: