Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư

16/01/2019

(BQLCKCN) – Ngày 28/12/2018, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ký Quyết định số 2055/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.  

Ngày 28/12/2018, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ký Quyết định số 2055/QĐ-BKHĐT, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Xác định mục đích, yêu cầu và các hoạt động cụ thể, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

Nội dung của Kế hoạch là thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trọng tâm của Kế hoạch là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, chú trọng tới các hoạt động: tiếp thu, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. 

Quyết định ban hành Kế hoạch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 * Nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư theo file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày: