Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

17/01/2019

(BQLCKCN) – Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND, Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi tổ chức hoặc tham gia tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Về nguyên tắc thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội phải tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; cấm các hoạt động truyền đạo, kinh doanh trái phép, mê tín, dị đoan; không tổ chức hoặc tham gia chơi cờ bạc dưới mọi hình thức.

Không lợi dụng việc cưới, việc tang và lễ hội để hoạt động chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam nhằm chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng, dòng họ và gia đình.

Việc tổ chức, tham gia việc cưới, việc tang và lễ hội không gây mất trật tự an ninh, cản trở giao thông;  không đốt pháo, thả đèn trời; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan của tỉnh không được tổ chức mời khách và đi dự đám cưới trong giờ hành chính; không sử dụng phương tiện của cơ quan đi đám cưới, lễ hội; không sử dụng công quỹ cơ quan làm quà tặng trong đám cưới, đám tang và lễ hội.

Khi sử dụng tạm thời một phần hè phố phục vụ cho việc cưới, việc tang phải thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý đường trong đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.   

UBND tỉnh giao thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, UBND các huyện,  thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phổ biến, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/01/2019.

* Nội dung Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo file đính kèm.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: