Về tồ chức kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018

02/01/2019

Ngày 25/12/2018 Thanh tra Chính phủ có văn bản số 2281/TTCP-TCCB “V/v tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018”. Theo đó Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tồ chức kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018 cho các đối tượng là thanh tra viên đang công tác tại các cơ quan thanh tra nhà nước gồm: Thanh tra Chính phủ, Thanh tra bộ và cơ quan ngang Bộ; Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thanh tra các Sở, ngành, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.  Thanh tra Chính phủ yêu cầu: Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định (và danh sách kèm theo) cử thanh tra viên theo đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, gửi về Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018 ( do Thanh tra Chính phủ thành lập) trước ngày 30/4/2019.

Về địa điểm, thời gian thi Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2018 sẽ thông báo cụ thể sau.

Nguyễn Tiến Hải – Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: