Quy định mới của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc

15/11/2018

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy đinh chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thay thế cho Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.

Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Nghị đinh này là: Thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, công khai và minh bạch; tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động; thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhưng không được trái với pháp luật và đạo đức xã hội.

Trong đó, người sử dụng lao động phải công khai các nội dung sau để người lao động được biết:

  1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh;
  2. Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động;
  3. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia;
  4. Nghị quyết Hội nghị người lao động;
  5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và cá quỹ do người lao động đóng góp;
  6. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
  7. Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Việc đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện định kỳ hoặc khi một bên có yêu cầu.

Nội dung đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, thời gian, thời điểm đối thoại, quy trình tổ chức đối thoại thực hiện theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp. Thời điểm tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời điểm tổ chức hội nghị người lao động thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ./.

Lưu Xuân Huyên – TP Quản lý lao động

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: