Điểm mới trong xử phạt phạt vi phạm hành chính trường hợp không thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

10/10/2018

Ngày 23/ 8/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định: Số: 108/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của  Nghị định: Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Tại nghị định này có một điểm mới quy định về xử phạt phạt vi phạm hành chính liên quan đến cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. Đó là tại điểm 16  sửa đổi khoản 7 Điều 51 của  Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018) quy định như sau:

“ Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày ( trước đây trong thời hạn 10 ngày)  kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 112 Luật doanh nghiệp ( trước đây chỉ cần cổ đông sáng lập có thay đổi là phải thông báo) ”.

 Nếu doanh nghiệp không thông báo trường hợp có thay đổi nêu trên thì sẽ bị xử phạt của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Đó là theo Nghị định Số: 50/2016/NĐ-CP, ngày 01/6/2016 của Chính Phủ tại: điểm c khoản 1 Điều 32 quy định “ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:  Không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần chưa niêm yết”.

Nguyễn Tiến Hải - Chánh thanh tra 

Các tin đã đưa ngày: