Những thay đổi lớn trong chính sách Bảo hiểm xã hội

08/06/2018

(BQLCKCN) – Ngày 23/5/2018, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội, với nhiều thay đổi lớn.

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) để BHXH thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách để mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Theo đó Nghị quyết số 28-NQ/TW có những thay đổi lớn trong chính sách mà Người lao động, Người sử dụng lao động cần phải biết. Cụ thể:

* Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác; bổ sung 04 nhóm đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc

Ngoài những đối tượng hiện đang phải đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH năm 2014 thì tới đây, sẽ mở rộng đối tượng bắt buộc đóng bao gồm: Chủ hộ kinh doanh; Người quản lý doanh nghiệp; Người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương; Người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt.

* Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm

Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

* Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH

Sửa đổi quy định về căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp ít nhất bằng khoảng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất lương của NLĐ, nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đủ BHXH, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

* Thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình

Theo xu hướng già hoá dân số, tính chất, loại hình lao động và giữa các ngành nghề, lĩnh vực, từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt, người lao động được quyền nghỉ hưu sớm, hoặc muộn hơn 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: