Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế trong lĩnh vực hải quan

08/06/2018

(BQLCKCN) –Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư  38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018.

Theo đó Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế trong lĩnh vực hải quan như: sửa quy định về thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp để phù hợp với Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016. Cụ thể:

- Bỏ quy định tại Khoản 1, Điều 39, Thông tư  38/2015/TT-BTC về việc xác định người phải nộp các loại thế trên do đã quy định cụ thể tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016;

- Tại phần phương pháp tính thuế theo tỉ lệ phần trăm sửa chỉ tiêu trị giá tính thuế cho phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 37, Thông tư  38/2015/TT-BTC;

- Bổ sung phương pháp tính thuế đối với trường hợp tính theo mức thuế tuyệt đối phù hợp với quy định tại Điều 6, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016;

 - Bổ sung quy định đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng một trong các biện pháp về thuế tự vệ/chống bán phá giá/chống trợ cấp, theo đó trị giá tính thuế TTĐB, trị giá tính thuế GTGT phải cộng thêm thuế tự vệ/chống bán phá giá/chống trợ cấp do Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 đã quy định 03 loại thuế nêu trên là thuế nhập khẩu bổ sung.

- Bỏ thời hạn nộp thuế do đã quy định tại Điều 9, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016.

Ngoài ra, Thông tư cũng bãi bỏ Điều 4 quy định về thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

- Xử lý chuyển tiếp đối với các quy định liên quan đến hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và DNCX:

+  Đối với các hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đang thực hiện trước thời điểm Thông tư  38/2015/TT-BTC có hiệu lực, tổ chức cá nhân thông báo thông tin về hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đối với những tờ khai hải quan phát sinh sau khi Thông tư  38/2015/TT-BTC có hiệu lực theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư  38/2015/TT-BTC;

+ Đối với nguyên liệu, vật tư đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, các hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công đang thực hiện trước thời điểm Thông tư  38/2015/TT-BTC có hiệu lực nhưng kỳ báo cáo quyết toán sau khi Thông tư  38/2015/TT-BTC có hiệu lực hoặc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, chuyển nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư sau khi Thông tư  38/2015/TT-BTC có hiệu lực, tổ chức cá nhân thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư 39/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 5/6/2018.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: