TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các KCN tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

31/01/2018

 (BQLKCN) -  Ngày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

 

Tại Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh   đã phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh gồm 44 thủ tục, cụ thể:

- Lĩnh vực đầu tư: 26 thủ tục;

- Lĩnh vực thương mại: 06 thủ tục;

- Lĩnh vực xây dựng: 06 thủ tục;

- Lĩnh vực lao động: 05 thủ tục;

- Lĩnh vực môi trường: 01 thủ tục.

Nội dung chi tiết của TTHC về trình tự, cách thức thực hiện; thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết; mẫu đơn, tờ khai; yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC được hướng dẫn chi tiết, cụ thể tại Phần II, phụ lục kèm theo Quyết định  số 119/QĐ-UBND.

Tổ chức, cá nhân có thể nghiên cứu, tham khảo Quyết định số 119/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

* Nội dung chi tiết của các TTHC kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND  của UBND tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: