Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

29/01/2018

Ngày 22/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012.
Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường, cụ thể như phân vùng môi trường không khí để tiếp nhận các nguồn khí thải, phân vùng môi trường các nguồn nước mặt để tiếp nhận các nguồn nước thải.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân, hộ gia đình là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm quan trắc, thống kê tính toán, xác định lưu lượng khí thải, nước thải để áp dụng hệ số lưu lượng nguồn nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân còn có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin về lưu lượng nước thải, khí thải cho cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 
Đối với Phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải: quy định nêu rõ phân vùng môi trường các sông, suối, kênh, mương và các ao, hồ, đầm để tiếp nhận nước thải cho từng giai đoạn từ 2018 đến 2025.
Đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động liên quan đến phát thải nước thải mà nguồn nước thải sau sử lý chảy vào nguồn tiếp nhận là các sông, hồ, đầm mới được bổ sung trước ngày Quy định này có hiệu lực, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường, bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường) trong đó đã cam kết nước thải sau xử lý đạt loại B của các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường mà nước thải này có thải vào nguồn tiếp nhận quy định áp dụng cột A từ năm 2018 theo Quyết định này thì cơ sở đó phải có biện pháp xử lý nước thải đạt loại A xong trước ngày 01/01/2020.
Đối với phân vùng môi trường tiếp nhận khí thải: Quy định cũng phân định rõ các vùng 1, 2, 3, 4 và 5 để áp dụng các hệ số vùng tương ứng.
Chi tiết Quy định được đăng tải dưới đây.
 
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: