Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

26/01/2018

(BQLCKCN) – Ngày 12/01/2018, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 33/KH-BQLKCN về Cải cách hành chính năm 2018.   
 
Thực hiện Quyết định số 10130/QĐ – UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch CCHC tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 của tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc (BQL) xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Ban quản lý các KCN theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.   
Mục đích của kế hoạch là nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, góp phần tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư thuận lợi, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. 
Đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN, củng cố và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc của công chức, viên chức (CCVC) trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân khi tới giao dịch giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.
Trọng tâm của Kế hoạch CCHC năm 2018 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng CCVC theo hướng phát huy năng lực sáng tạo trong khuôn khổ kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; cải cách tài chính công, đổi mới cơ cơ chế tài chính gắn với thực hành tiết kiệm và thực hiện cơ chế tự chủ; đẩy mạnh các ứng dụng CNTT vào trong quản lý, điều hành và phục vụ doanh nghiệp.
Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai Kế hoạch CCHC tới CCVC thuộc phòng, đơn vị quản lý và thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian theo quy định.   
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 
Các tin đã đưa ngày: