Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn về cải cách hành chính năm 2018

26/01/2018

(BQLCKCN) – Ngày 19/01/2018, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 58/KH-BQLKCN về tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2018.   
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch số 36/KH-SNV ngày 28/12/2017 của Sở Nội vụ về tuyên truyền và tập huấn CCHC năm 2017 và Kế hoạch số 33/KH-BQLKCN ngày 12/01/2018 của Ban quản lý các KCN về việc thực hiện CCHC năm 2018, Ban quản lý các KCN đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn về công tác CCHC năm 2018.
Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức (CCVC) cơ quan và doanh nghiệp thuộc các KCN trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện CCHC, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức công vụ của CCVC cơ quan, đặc biệt là những CCVC làm việc tại bộ phận 1 cửa của Ban tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) của tỉnh; tăng cường sự tham gia giám sát của tổ chức và doanh nghiệp vào CCHC của Ban.
Nội dung của Kế hoạch chủ yếu là tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh về công tác CCHC; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố bộ TTHC của Ban giải quyết theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; các cơ chế, chính sách mới của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước đối với các KCN; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt đối với công chức trong bộ máy hành chính nhà nước; các kỹ năng, nghiệp vụ trong thực thi nhiệm vụ đối với CCVC trong giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp…
Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến và quán triệt nội dung, nhiệm vụ CCHC cho cộng đồng doanh nghiệp trong các KCN; Sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của Ban và của tỉnh để đăng tải tin, bài và các hoạt động của Ban; Tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm thông qua các buổi họp giao ban, hội nghị CCVC, các buổi sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, công đoàn và đoàn viên trong Ban.
Phòng Kế hoạch Tổng hợp
 
 
 * Nội dung Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn CCHC năm 2018 theo file đính kèm.
 
Các tin đã đưa ngày: