Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10/01/2018

        Ngày 22/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND, quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo đó:
        Quy định gồm 4 chương với 22 điều. Trong đó, chương 1 những quy định chung đề cập đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của quy định và những nguyên tắc về quản lý chất thải rắn sinh hoạt như: Chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý chặt chẽ; khuyến khích các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; khuyến khích áp dụng các công nghệ xử lý thân thiện với môi trường; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
  Chương 2 quy định cụ thể về việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt , việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; về trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị, thông báo về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom, chịu trách nhiệm về tình trạng rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, gây phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ; các yêu cầu về thiết bị lưu giữ, điểm tập kết, trạm trung chuyển và phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; quy định về việc lựa chọn công nghệ và chủ đầu tư, chủ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 
Chương 3 quy định trách nhiệm trong quản lý chất thải sinh hoạt bao gồm quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải sinh hoạt, trách nhiệm và quyền của chủ thu gom chất thải sinh hoạt, trách nhiệm và quyền của chủ xử lý chất thải sinh hoạt.
Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp cũng như kiến nghị đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết Quyết định được đăng tải dưới đây.
Kiên Quyết – Phòng QLTN&MT
 
Các tin đã đưa ngày: