Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/11/2018)

Ngày 13/11/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc “ Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đạt (15/11/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 8536/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục triển khai Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2021.

Quy định mới của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc (15/11/2018)

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy đinh chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thay thế cho Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.

Quy định mới về thời hạn thanh toán quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động (31/10/2018)

Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Trong đó quy định rõ về đối tượng, thời gian làm việc. thời gian thôi việc, thời gian chấm dứt hợp đồng …

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (31/10/2018)

Ngày 17/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (31/10/2018)

Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (24/10/2018)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

UBND tỉnh Vĩnh phúc vừa ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải (11/10/2018)

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.

Điểm mới trong xử phạt phạt vi phạm hành chính trường hợp không thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (10/10/2018)

Ngày 23/ 8/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định: Số: 108/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định: Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Tại nghị định này có một điểm mới quy định về xử phạt phạt vi phạm hành chính liên quan đến cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. Đó là tại điểm 16 sửa đổi khoản 7 Điều 51 của Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018) quy định như sau:

Những điểm mới của Luật tố cáo 2018 (02/10/2018)

Luật bổ sung thêm một số nguyên tắc để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay, đó là: tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể; tố cáo cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ
Các tin đã đưa ngày: