Điểm mới trong xử phạt phạt vi phạm hành chính trường hợp không thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (10/10/2018)

Ngày 23/ 8/2018, Chính Phủ đã ban hành Nghị định: Số: 108/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định: Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Tại nghị định này có một điểm mới quy định về xử phạt phạt vi phạm hành chính liên quan đến cổ đông sáng lập của công ty cổ phần. Đó là tại điểm 16 sửa đổi khoản 7 Điều 51 của Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018) quy định như sau:

Những điểm mới của Luật tố cáo 2018 (02/10/2018)

Luật bổ sung thêm một số nguyên tắc để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn hiện nay, đó là: tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian công tác trước đây nay đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức, viên chức; tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã hợp nhất, sáp nhập, chia, tách; tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể; tố cáo cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nghị định 100/2018/NĐ-CP (04/09/2018)

Ngày 16/07/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Mội số vấn đề mới, đáng chú ý về thủ tục đăng ký doanh nghiệp (29/08/2018)

Vừa qua Chính Phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018. Theo đó Nghị định108/2018/NĐ-CP sẽ đơn giản hóa một số thủ tục về đăng ký doanh nghiệp, giải quyết nhiều vướng mắc trong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh, cụ thể là:

Quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (27/08/2018)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế trong lĩnh vực hải quan (08/06/2018)

(BQLCKCN) –Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018.

Những thay đổi lớn trong chính sách Bảo hiểm xã hội (08/06/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 23/5/2018, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội, với nhiều thay đổi lớn.

Một số quy định mới về quản lý Khu công nghiệp Khu kinh tế (06/06/2018)

(BQLCKCN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2018.

Thông tin về Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Thủ tướng Chinh phủ về Quy định chi tiết một số Điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (27/04/2018)

Ngày 11/3/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Các tin đã đưa ngày: