Một số điểm cần lưu ý đối với thiết bị lưu giữ, trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh (25/10/2019)

Theo quy tại điểm A, Phụ lục III, phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, thiết bị lưu giữ, trạm trung chuyển, khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật

Thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (24/09/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Văn bản số 7209/UBND-NN4 về việc thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp (19/08/2019)

(BQLCKCN) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2019

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (18/07/2019)

Ngày 1/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng.

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018 (18/07/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Các công việc không được làm đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước. (10/07/2019)

Bắt đầu từ ngày 1/7/2019 Luật phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực, theo đó Luật có quy định các nhóm công việc người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước tuyệt đối không được làm

Vấn đề góp vốn bằng tiền mặt để thành lập doanh nghiệp (05/07/2019)

Góp vốn bằng tiền mặt để mở công ty được không?

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 (21/06/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 13/6/2019, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 955/KH-BQLKCN về thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019.

Ban hành Quy định mới về trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (21/06/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND, trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP LÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, THAY THẾ VÀ BỔ SUNG NHIỀU NỘI DUNG CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHẰM QUẢN LÝ TỐT HƠN TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (19/06/2019)

Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường. Nghị định này có phạm vi điều chỉnh rất rộng, phạm vi điều chỉnh tới 04 Nghị định có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường
Các tin đã đưa ngày: