Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/01/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND, Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư (16/01/2019)

(BQLCKCN) – Ngày 28/12/2018, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ký Quyết định số 2055/QĐ-BKHĐT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019.

Chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (02/01/2019)

Ngày 06/12/2018 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng (02/01/2019)

Ngày 12/6/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua Luật An Ninh Mạng. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về tồ chức kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018 (02/01/2019)

Ngày 25/12/2018 Thanh tra Chính phủ có văn bản số 2281/TTCP-TCCB “V/v tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018”. Theo đó Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tồ chức kỳ thi nâng ngạch thanh tra viên lên thanh tra viên chính năm 2018 cho các đối tượng là thanh tra viên đang công tác tại các cơ quan thanh tra nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. (02/01/2019)

Ngày 1/1/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (26/12/2018)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0 (19/12/2018)

Ngày 03/12/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Danh mục chủ chốt của công nghiệp 4.0 để triển khai Nội dung 4 Mục 7 Nghị quyết 138/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất một số phế liệu Theo Thông tư số 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương (10/12/2018)

Ngày 06/11/2018 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (10/12/2018)

Ngày 04/12/2012 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định quy định rõ, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.
Các tin đã đưa ngày: