Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất một số phế liệu Theo Thông tư số 41/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương (10/12/2018)

Ngày 06/11/2018 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (10/12/2018)

Ngày 04/12/2012 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định quy định rõ, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (26/11/2018)

Ngày 13/11/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND về việc “ Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đạt (15/11/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 8536/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tiếp tục triển khai Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2021.

Quy định mới của Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc (15/11/2018)

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP quy đinh chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, thay thế cho Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ.

Quy định mới về thời hạn thanh toán quyền lợi của người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động (31/10/2018)

Ngày 24 tháng 10 năm 2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động. Trong đó quy định rõ về đối tượng, thời gian làm việc. thời gian thôi việc, thời gian chấm dứt hợp đồng …

Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (31/10/2018)

Ngày 17/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, trong đó quy định mức đóng bảo hiểm y tế.

Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (31/10/2018)

Ngày 15 tháng 10 năm 2018 Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (24/10/2018)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

UBND tỉnh Vĩnh phúc vừa ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải (11/10/2018)

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh.
Các tin đã đưa ngày: