Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (30/11/2016)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định một số mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. (13/10/2016)

Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Quy định một số mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. (13/10/2016)

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phụ lục: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN (05/10/2016)

Phụ lục: DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện 7 Hiệp định (20/09/2016)

Hiện nay, Chính phủ vừa ban hành 07 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặt biệt của Việt Nam để thực hiện 07 Hiệp định.

Chính phủ ban hành 7 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặt biệt của Việt Nam để thực hiện 7 Hiệp định. (01/09/2016)

Chính phủ ban hành 7 Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặt biệt của Việt Nam để thực hiện 7 Hiệp định.

Thông tư số 15/2016/TT-BXD - Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng (15/08/2016)

Thông tư này quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Hướng dẫn đăng ký thuế theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (11/08/2016)

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế ban hành ngày 28/06/2016. Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Những điều cần biết về ký quỹ đầu tư (09/08/2016)

Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư có hiệu lực ngày ngày 27 tháng 12 năm 2015. Trong đó, việc ký quỹ đầu tư được quy định chi tiết tại Điều 27 Nghị định này. Cụ thể như sau:

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (06/07/2016)

Thực hiện Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015, Implementing the Law on Investment 2014, the Decree providing detailed provisions and guidelines for the implementation of a number of articles of the Law on Investment; and the Decision No.8/QD-TTg dated January 6th 2015 of the Prime Minister on issuing a plan to simplify administrative procedures focused in 2015,
Các tin đã đưa ngày: