BỔ SUNG DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐỦ KIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHOẺ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC (19/01/2015)

Ngày 17/12/2014 Cục quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 1420/KCB-PHCN&GĐ cập nhật bổ sung thêm 20 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHỆ CAO (09/01/2015)

Ngày 1/12/2014 Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ban hành thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH thay thế hông tư số 13/2009/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2009 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014 (29/12/2014)

Ngày 26/11/2014 tại kỳ họp thứ 7 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư sửa đổi với 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài; luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Luật đầu tư 2005. Nhiều điểm mới của Luật đầu tư 2014 ra đời đã góp phần quan trọng tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng thu hút đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các chủ thể trong hoạt động đầu tư và đem lại lợi ích cao nhất cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Hướng dẫn của Bộ Công Thương liên quan đến việc cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện (29/10/2014)

Hướng dẫn của Bộ Công Thương liên quan đến việc cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP

NHỮNG QUY ĐỊNH DOANH NHGIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN BIẾT KHI THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG HOẶC CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (24/09/2014)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Cam kết bảo vệ môi trường là một trong những nội dung công tác bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp phải thực hiện. Đây chính là hoạt động gìn giữ, phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái, cải thiện, phục hồi môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên nhằm giữ môi trường trong lành.

Giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp. (22/09/2014)

Ngày 25/08/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP đề ra một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh các doanh nghiệp phát triển.

Ban Quản lý là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn (19/09/2014)

Ban Quản lý là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn. Các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước khu công nghiệp, khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

Luật Bảo vệ môi trường 2014 (21/08/2014)

Luật Bảo vệ Môi trường số: 55/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 13, kỳ hợp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014. Luật BVMT 2014 gồm 20 chương và 170 điều. Luật Bảo vệ Môi trường 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Luật Bảo vệ Môi trường 2014 kế thừa những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ Môi trường 2005; khắc phục những hạn chế của những điều khoản thiếu tính thực thi; luật hóa những chủ trương, chính sách mới về Bảo vệ Môi trường.

Những điểm mới của Nghị định số 164/2013/NĐ-CP (18/08/2014)

Ngày 12/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, KCX và KKT; Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và trong thời gian 6 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn hoặc ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định này
Các tin đã đưa ngày: