TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các KCN tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (31/01/2018)

(BQLKCN) - Ngày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (29/01/2018)

Ngày 22/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012.

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn về cải cách hành chính năm 2018 (26/01/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 19/01/2018, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 58/KH-BQLKCN về tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2018.

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 (26/01/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 12/01/2018, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 33/KH-BQLKCN về Cải cách hành chính năm 2018.

Khoán kinh phí sử dụng nhà và xe công vụ (11/01/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 26/12/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (10/01/2018)

Ngày 22/12/2017 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND, quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo đó: Quy định gồm 4 chương với 22 điều. Trong đó, chương 1 những quy định chung đề cập đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của quy định và những nguyên tắc về quản lý chất thải rắn sinh hoạt như: Chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý chặt chẽ; khuyến khích các hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; khuyến khích áp dụng các công nghệ xử lý thân thiện với môi trường; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào thu gom, phân loại, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc (09/01/2018)

BQLCKCN) –Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc (09/01/2018)

(BQLCKCN) –Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3584/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định hỗ trợ chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc (05/01/2018)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập BC đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh theo NQ số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư trực tiếp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc.

Ngày 27/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc bãi bỏ một số thành phần hồ sơ khi đăng ký kinh doanh (02/01/2018)

Ngày 27/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT.
Các tin đã đưa ngày: