Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về thuế trong lĩnh vực hải quan (08/06/2018)

(BQLCKCN) –Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/6/2018.

Những thay đổi lớn trong chính sách Bảo hiểm xã hội (08/06/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 23/5/2018, BCH Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội, với nhiều thay đổi lớn.

Một số quy định mới về quản lý Khu công nghiệp Khu kinh tế (06/06/2018)

(BQLCKCN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2018.

Thông tin về Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Thủ tướng Chinh phủ về Quy định chi tiết một số Điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (27/04/2018)

Ngày 11/3/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các KCN tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (31/01/2018)

(BQLKCN) - Ngày 19/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (29/01/2018)

Ngày 22/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012.

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch tuyên truyền và tập huấn về cải cách hành chính năm 2018 (26/01/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 19/01/2018, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 58/KH-BQLKCN về tuyên truyền và tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2018.

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 (26/01/2018)

(BQLCKCN) – Ngày 12/01/2018, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 33/KH-BQLKCN về Cải cách hành chính năm 2018.
Các tin đã đưa ngày: