Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị năm 2022

15/03/2022

(BQLCKCN) – Ngày 15/3/2022, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 469/KH-BQLKCN về triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị năm 2022

Thực hiện Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị; Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2022; Văn bản số 1257/UBND-TH1 ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ của người đứng đầu Ban Quản lý các KCN (Trưởng Ban) đã được giao tại  Quyết định số 529-QĐ/TU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình công tác năm 2022 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2022; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các phòng chuyên môn, tạo động lực làm việc, đồng thời, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả, nhất là những kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong đội ngũ công chức, viên chức (CCVC) của Ban.

Kế hoạch đã xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành, sản phẩm kết quả thực hiện và cách thức tổ chức thực hiện của Trưởng Ban Ban Quản lý các KCN trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các Phó Trưởng Ban; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, CCVC có liên quan cần phát huy ý thức, trách nhiệm cao nhất trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và đạt kết quả tốt nhất./.

                                                                                Thuỳ Dương - Văn phòng

 

 * Nội dung Kế hoạch theo file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày: