Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 11/2021

25/11/2021

 (BQLKCN) - Tháng 11/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 126,3 tỷ đồng và 13,95 triệu USD

Tháng 11/2021, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án, trong đó: 02 FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,0 triệu USD; 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 126,3 tỷ đồng; thực hiện cấp GCNĐKĐT điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 12,95 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 11/2021 là 126,3 tỷ đồng và 13,95 triệu USD.

Đến ngày 15/11/2021, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 409 dự án, gồm 78 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 20.468,74 tỷ đồng và 331 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.393,88 triệu USD. Trong đó, có 339 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 83% tổng số dự án; 25 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng, chiếm 6% tổng số dự án; 40 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án, chiếm 10% tổng số dự án; 05 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, chiếm 1% tổng số dự án. Vốn thực hiện tháng 11/2021  của các dự án đạt 31,11 triệu USD và 20 tỷ đồng.

Trong tháng 11/2021, Ban thực hiện trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Khai Quang (lần 7);  báo cáo UBND tỉnh việc điều chỉnh GCNĐKĐT cho KCN Bình Xuyên (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án); điều chỉnh GCNĐKĐT cho KCN Khai Quang (điều chỉnh diện tích theo QHCT 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 22/10/2021).

Thực hiện tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp: Tham gia ý kiến chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Hải Thành Việt Nam; Trả lời Công ty Liftec Việt Nam về đề nghị tham gia đấu thầu Dự án KCN Phúc Yên; Hướng dẫn Công ty An Thịnh thực hiện hồ sơ điều chỉnh GCNĐKĐT cho Dự án đầu tư xây dựng  và kinh doanh hạ tầng KCN Bình Xuyên.

Dự kiến trong tháng 12/2021, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT mới cho 3-5 dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 3-4 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5-10 triệu USD và 1.650-1.750 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án, vốn thực hiện đạt khoảng 30-31 triệu USD và 1.300 tỷ đồng; dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tại các KCN: Sông Lô I, Sông Lô II, Tam Dương I-khu vực 2, Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa khu vực 2 – giai đoạn 1; thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các KCN: Chấn Hưng, Phúc Yên, Lập Thạch I, Lập Thạch II và Bình Xuyên II – giai đoạn 2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: