Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

25/12/2020

(BQLCKCN) –Năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tếcủa các doanh nghiệp FDI tiếp tục ổn định tăng trưởng so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra; các doanh nghiệp DDI giảm từ 20->30% so với cùng kỳ. Các dự án trong KCN thu hút và giải quyết việc làm mới cho hàng chục ngàn lao động.

Tính đến ngày 15/12/2020, tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 318 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh,chiếm84,1% tổng số dự án đầu tư, gồm 235 dự án FDI và 38 dự án DDI. Năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tế, của các doanh nghiệp FDI tiếp tục ổn định, tăng trưởng so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra; các doanh nghiệp DDI giảm từ 20->30% so với cùng kỳ.

Các dự án FDI năm 2020dự kiếndoanh thu:6.042,1 triệu USD, tăng 7% so với năm 2019; đạt 137% kế hoạch năm 2020; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 4.635,15 triệu USD, tăng 10% so với năm 2019, đạt 136% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước: 2.876,3 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019, đạt 118 % kế hoạch năm 2020.

Các doanh nghiệp DDI năm 2019 dự kiến doanh thu: 10.444,4 tỷ đồng, bằng 80% so với năm 2019, đạt 88% kế hoạch năm; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 44,48 tỷ đồng, bằng 65% so với năm 2019, đạt 63% kế hoạch năm 2020; Nộp ngân sách Nhà nước: 243,32 tỷ đồng, bằng 76% so với năm 2019, đạt 69 % kế hoạch năm.

Trong năm 2020, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho 12,7 nghìnlao động. Lũy kế đến ngày 15/12/2020, trong các KCN có 92.887lao động đang làm việc, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có 65.948người, chiếm khoảng 71% tổng số lao động làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu:

- Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu 2020ước đạt 308,13 triệu USD, bằng 96% so với năm 2019; Giá trị xuất khẩu ước đạt 192,06 triệu USD, đạt xấp xỉ so với năm 2019; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 420,9 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019.

- Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (phụ tùng) ô tô, xe máy: Doanh thu 2020 ước đạt 307,27 triệu USD, bằng 96% so với năm 2019; Giá trị xuất khẩu ước đạt 94,87 triệu USD, bằng 92% so với năm 2019; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 811,56 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019.

- Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử, gia công linh kiện điện tử: Doanh thu 2020 ước đạt 4.589,29 triệu USD, tăng 11% so với năm 2019; Giá trị xuất khẩu ước đạt 4.105,13 triệu USD, tăng 10% so với năm 2019; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 1.074,4 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019.

- Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu 2020 ước đạt 163,44 triệu USD, tăng 7% so với năm 2019; Giá trị xuất khẩu ước đạt 152,39 triệu USD, tăng 40% so với năm 2019; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 80,16 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2019. Thu hút và tạo việc làm mới cho 4.783 lao động.

- Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group:2020 ước đạt 57,83 triệu USD, bằng 83% so với năm 2019; Giá trị xuất khẩu ước đạt 5,53 triệu USD, bằng 95% so với năm 2020; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 93,81 tỷ đồng, đạt xấp xỉ so với năm 2019.

Dự kiến năm 2021 các chỉ tiêu kinh tế về doanh thu, xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách của các dự án trong KCN đều có sự tăng trưởngkháso với năm 2020. Thu hút và tạo việc làm mới cho khoảng 5.000-6.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: