Giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc dành 40.623 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển

09/12/2020

Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm, dự kiến giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc sẽ dành 40.623 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển. Trong đó, nguồn vốn theo tiêu chí, nguyên tắc là 22.803 tỷ đồng, nguồn xổ số kiến thiết 120 tỷ đồng, nguồn thu từ đất 5.000 tỷ đồng, nguồn vốn ODA 5.100 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 2.500 tỷ đồng, nguồn khác 5.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ dành gần 8.000 tỷ đồng vốn nguyên tắc, tiêu chí để thực hiện các dự án lớn, các công trình trọng điểm, thực hiện các chương trình, nghị quyết như: Hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn; đầu tư phát triển giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; hỗ trợ đổi mới công nghệ, phát triển thị trường công nghệ; hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp; thực hiện các Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh về xây dựng, sửa chữa, cải tạo rãnh thoát nước thải và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 57 của Chính phủ và Nghị quyết số 87 của HĐND tỉnh về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; Nghị quyết số 12 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…Cùng với đó, dành khoảng 1.140 tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA; 6.841 tỷ đồng cho các ngành, lĩnh vực; phân bổ khoảng 6.841 tỷ đồng cho cấp huyện.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu việc phân bổ nguồn vốn phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Các sở, ngành, địa phương xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong giai đoạn tới trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên, các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án quan trọng, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội; hoàn trả các khoản vốn ngân sách nhà nước ứng trước, các khoản vay của ngân sách địa phương.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, thường xuyên cập nhật các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh kịp thời giải quyết.

Thu Nga Phòng Quản lý Doanh nghiệp Theo Thanh Nga Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: