Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc9 tháng năm 2020

23/09/2020

(BQLCKCN) -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng năm 2020 vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do diễn biến của dịch Covid-19: Các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp DDI giảm so với cùng kỳ; các doanh nghiệp FDI tăng nhẹ so với cùng kỳ.

 Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 316 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm 272 dự án FDI và 44 dự án DDI. 9 tháng năm 2020,  một số doanh nghiệp DDI gặp khó khăn về thị trường, chủ đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; một số dự án khác khắc phục khó khăn, tiếp tục ổn định sản xuất nhưng các chỉ tiêu về doanh thu, giá trị xuất khẩu và nộp ngân sách giảm so với cùng kỳ.  Các dự án FDI hoạt động ổn định, 9 tháng năm 2020 có thêm 40 dự án đi vào hoạt động SXKD, thu hút thêm hàng nghìn lao động mới, các chỉ tiêu kinh tế tăng nhẹ so với cùng kỳ.

            - Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu9 tháng năm 2020đạt 4.339,36 triệu USD, tăng 2%; Giá trị xuất khẩu đạt 3.431,57 triệu USD, tăng 7%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.112,6 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2019.

- Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu9 tháng năm 2020 đạt 8.156,88 tỷ đồng, bằng 99%so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 36,37 tỷ đồng, bằng 91%; Nộp Ngân sách đạt 177,7 tỷ đồng, bằng 64% so với cùng kỳ năm 2019.

             Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 92,9nghìn người, trong đó lao động là người địa phương có trên 72,3nghìn người, chiếm 78% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

             * Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

             - Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu 9 tháng năm 2020: 250,02 triệu USD, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu:192,08 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ;nộp ngân sách Nhà nước: 285,2 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019; tạo việc làm ổn định cho1.251 lao động.

             - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy: Doanh thu 9 tháng năm 2020: 203,23 triệu USD, bằng 85% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu: 71,15 triệu USD, bằng 92% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước: 588,44 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2019; tạo việc làm ổn định cho 8.009 lao động.

             - Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử:Doanh thu 9 tháng năm 2020:3.225,13 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu: 2.892,47 triệu USD, tăng 4%; nộp ngân sách Nhà nước: 816,36 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019; tạo việc làm ổn định cho 55.781 lao động.

             - Lĩnh vực sản xuất hàng may mặc:Doanh thu 9 tháng năm 2020:121,42 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu:201,13 triệu USD, tăng 93% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước: 52,07 tỷ đồng, bằng 96% so với cùng kỳ năm 2019; tạo việc làm ổn định cho 15.172 lao động.

            Dự kiến 3 tháng cuối năm 2020, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệptrong KCNsẽ có sựtăng trưởng ổn định, thu hút và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động mới.

            - Với các dự án DDI, dự kiến doanh thu đạt2.898 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 21,6 tỷ đồng và nộp Ngân sách đạt 40,2 tỷ đồng

               - Với các dự án FDI, dự kiến doanh thu đạt 1.463 triệu USD; giá trị xuất khẩu 1.164 triệu USDvà nộp ngân sách Nhà nước  891 tỷ đồng.

            Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tuyển mới thêm khoảng 1.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: