Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020

15/07/2020

(BQLCKCN) – Ngày 15/7/2020, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số   /KH-BQLKCN về thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, tập trung vào cải thiện chỉ số cạnh tranh bình đẳng, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020.  

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2020, Ban Quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chủ yếu về cải thiện môi trường đầu tư, trong đó tập trung vào cải thiện chỉ số cạnh tranh bình đẳng, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020.  

Mục đích của Kế hoạch là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vào các KCN của tỉnh, đảm bảo thông thoáng, công khai, minh bạch, thân thiện, hấp dẫn, thuận lợi và bình đẳng cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh, góp phần cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh thông qua việc duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao, tăng bậc và cải thiện các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp giảm điểm trong bảng xếp hạng PCI đối với các chỉ số liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban; áp dụng và vận dụng linh hoạt quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế tại các KCN để giảm chi phí thời gian, chi phí không chính thức cho nhà đầu tư, nâng cao hiệu quản hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.

 Nội dung của Kế hoạch đã cụ thể hóa việc triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh năm 2020 với Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên tập trung thực hiện.

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, cá nhân có liên quan chủ động nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Trung ương, thực tiễn tại các KCN để triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng thời thông qua quá trình giải quyết các vướng mắc, phát sinh tại KCN chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp, cơ chế, chính sách mới mang tính sáng tạo, góp phần cải thiện các chỉ số PCI./.

 * Nội dung Kế hoạch theo file đính kèm.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 
Các tin đã đưa ngày: