Kết quả công tác Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năn 2020 của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc

22/06/2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tham nhũng có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ về quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã phát huy sức mạnh tập thể của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng, kết quả đạt được như sau:

1. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt bằng nhiều hình thức phù hợp các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí (Chỉ thị số 10/CT-TTg, Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, phòng chống tham nhũng…) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Ban gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chấn chỉnh công tác quản lý; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế văn hóa công sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó Ban đã tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan tới công tác phòng chống tham nhũng cho các doanh nghiệp trong KCN thông qua hình thức đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban.

Đánh giá kết quả phổ biến, quán triệt: 100 % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập đầy đủ, nhận thức sâu sắc các nội dung có liên quan tới công tác phòng chống tham nhũng, qua đó tích cực nghiên cứu để áp dụng triển khai phù hợp, hiệu quả với công tác chuyên môn.

2. Ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN

Ngay từ đầu năm Ban Quản lý đã xây dựng và ban hành Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (Kế hoạch số 236/KH-BQLKCN, ngày 27/2/2020). Theo đó đưa ra một số nhiệm vụ trong tậm như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đao, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Ban, trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Ban và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức trong việc để xẩy ra tham nhũng, lãng phí ở Ban, ở các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Ban.

Trong công tác cán bộ: Ban đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020. Ban đã thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, hàng năm đều tiến hành  rà soát  về  quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Trong công tác Cải cách hành chình. Ban đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 20/KH-BQLKCN ngày 07/01/2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020; Kế hoạch số 41/KH-BQLKCN ngày 10/01/2020 về kiểm tra CCHC năm 2020; Kế hoạch số 43/KH-BQLKCN ngày 10/01/2020 về tuyên truyền CCHC năm 2020; Kế hoạch số 57/KH-BQLKCN ngày 13/01/2020 về kiểm soát, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020. Công tác CCHC tại ban đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; đảm bảo thống nhất cao trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và CCVC về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh của Ban.           

3. Minh bạch về tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan

 Thực hiện báo cáo và công khai, kế hoạch thu, chi tài chính năm 2019 trong Hội nghị giao ban định kỳ, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tháng 2 năm 2020. Ban Quản lý đã tổ chức quán triệt việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết nguyên đán năm 2020 và báo cáo kết quả Thanh tra tỉnh theo quy định.

4. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Ban Quản lý đã thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban Quản lý hành Quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; văn bản số 2650-CV/TU ngày 20/6/2019 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc rà soát, chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan đơn vị. Qua đó đã hạn chế tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu các cá nhân, tổ chức khi có việc cần đến giao dịch, quan hệ làm việc với các cơ quan hành chính Nhà nước.

Về thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại Ban Quản lý không có phản ánh, kiến nghị về tình trạng gây phiền hà của công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Ban tại Trung tâm Hành chính công và các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp đối với tổ chức, công dân đến giải quyết TTHC tại Ban Quản lý

5. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

 Thông qua tăng cường công tác kiểm tra, giám sát năm 6 tháng đầu năm 2020, Ban chưa phát hiện vi phạm liên quan đến tiêu cực, tham nhũng. Không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tham nhũng và không có các vụ án tham nhũng nào phải điều tra, truy tố, xét xử.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, Ban tiếp tục thực hiện chương trình hành động PCTN giai đoạn 2019 – 2020 và Triển khai có hiệu quả “Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác PCTN, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kiên Quyết - Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: