Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (25/12/2020)

(BQLCKCN) –Năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chỉ tiêu kinh tếcủa các doanh nghiệp FDI tiếp tục ổn định tăng trưởng so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra; các doanh nghiệp DDI giảm từ 20->30% so với cùng kỳ. Các dự án trong KCN thu hút và giải quyết việc làm mới cho hàng chục ngàn lao động.

Giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc dành 40.623 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển (09/12/2020)

Thực hiện các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm, dự kiến giai đoạn 2021-2025, Vĩnh Phúc sẽ dành 40.623 tỷ đồng vốn đầu tư công cho đầu tư phát triển.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc9 tháng năm 2020 (23/09/2020)

(BQLCKCN) -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 9 tháng năm 2020 vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng do diễn biến của dịch Covid-19: Các chỉ tiêu kinh tế của doanh nghiệp DDI giảm so với cùng kỳ; các doanh nghiệp FDI tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng năm 2020 (23/09/2020)

(BQLCKCN) - 9 tháng năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 21dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 36lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm229,61 triệu USD và717,36 tỷ đồng.

Ban quản lý các KCN ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 (15/07/2020)

(BQLCKCN) – Ngày 15/7/2020, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số /KH-BQLKCN về thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, tập trung vào cải thiện chỉ số cạnh tranh bình đẳng, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc6 tháng đầu năm 2020 (25/06/2020)

(BQLCKCN) -Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN 6 tháng đầu năm 2020bị ảnh hưởng do tác động của bệnh dịchCovid-19, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI, DDI có sự biến động, một số chỉ tiêu kinh tế của các dự án DDI (giá trị kim ngạch xuất khẩu và các khoản nộp ngân sách nhà nước) giảm so với cùng kỳ.

Kết quả công tác Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năn 2020 của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (22/06/2020)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tham nhũng có thể xẩy ra trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ về quản lý các KCN trên địa bàn tỉnh.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2020 (23/03/2020)

(BQLCKCN) - Quý I/2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 07dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 07 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 46,99 triệu USD và 381,27 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúcquý I/2020 (23/03/2020)

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2020 tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp tăngso với cùng kỳ.

Vĩnh phúc hỗ trợ và đồng hành cùng các nhà đầu tư (24/12/2019)

Vĩnh Phúc xác định: luôn chủ động, đồng hành tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư.Do đó, "chăm sóc" tốt các nhà đầu tư hiện tại, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư theo hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch là cách XTĐT tại chỗ hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Nhà đầu tư quan tâm về việc họ sẽ nhận được những gì từ các chương trình hỗ trợ đầu tư, chính quyền sẽ đồng hành cùng với họ đến đâu trong suất chăng đường đầu tư hơn là các chiến dịch quảng bá phô trương.
Các tin đã đưa ngày: