Hội thảo về (DT) kết quả nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí thành phố Vĩnh Yên

22/04/2022

Thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 3/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh phúc về việc phê duyệt và thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật " tăng cường tri thức và hành động cải thiện chất lượng không khí" do ngân hàng Châu á ADB tài trợ. Ngày 22/4/2022, UBND thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp với đơn vị dự án ( công ty Ricardo Anh Quốc và Tổ chức không khí sạch châu á) tổ chức hội thảo tham vấn. Mục đích của hội thảo nhằm giới thiệu Dự thảo kết quả nghiên cứu về ô nhiễm môi trường không khí thành phố, các chính sách và giải pháp công nghệ giảm thiểu ô nhiễm mt kk và kế hoạch truyền thông hỗ trợ thực hiện kế hoạch không khí sạch của thành phố Vĩnh Yên.  Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan:

1. Ở Trung ương: Tổng cục Môi trường, Vụ Quản lý chất lượng môi trường;

2. Các sở ngành của tỉnh: Sở Tài Nguyên – Môi tường; Sở Khoa học – Công nghệ; Sở Giao thông – Vân tải; Ban Quản lý các KCN;….

3. Thành phố Vĩnh Yên: các cơ quan chuyên môn thuoccj UBND thành phố và một số xã phường.

Hội Thảo đã được các chuyên gia Báo cáo nghiên cứu chất lượng không khí của thành phố. Đưa ra các giải pháp chính sách và công nghệ kiểm soát các nguồn ô nhiễm tại thành phố, giải pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nguồn giao thông.

Trong phần thảo luận, Hội thảo đã được nghe rất nhiều ý kiến tham gia và các câu hỏi của các đại biểu của các cơ quan Trung ương và sở ngành của tỉnh về công tác giảm thiểu khí thài, cải thiện chất lượng không khí của thành phố Vĩnh Yên./.

Nguyễn Tiến Hải – Trưởng phòng Quản lý MT & HTGSĐT

 

Các tin đã đưa ngày: