: Thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Bá Thiện II tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên

20/11/2018

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số: 1754/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Bình Xuyên thực hiện dự án: Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Bá Thiện II tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (Đợt 1 – Giai đoạn I). Theo đó,  UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng 37.998,6 m2 đất (gồm: Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 35.042,3 m2; Đất giao thông (DGT): 2.554,3 m2; Đất thủy lợi (DTL): 311,9 m2; Đất thể thao (DTT): 89,1 m2; Đất bằng chưa sử dụng (BCS): 1,0 m2) tại thôn Quảng Thiện, xã Thiện Kế đã được UBND huyện Bình Xuyên thu hồi và GPMB sang đất phi nông nghiệp để giao cho UBND huyện Bình Xuyên thực hiện dự án: Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Bá Thiện II tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. UBND xã Thiện Kế có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên thực hiện công khai xét duyệt giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật Đất đai và Quy hoạch chi tiết được phê duyệt./.

Nguyễn Tiến Hải – Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: