Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau đầu tư đối với các DN đang hoạt động trong KCN trên địa bàn tình

19/11/2018

Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-BQLKCN ngày 08/10/2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động tại 32 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 06/11/2018 Đoàn kiểm tra của Ban đã tiến hành kiểm tra tại 24/32 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 75%, còn lại 04 doanh nghiệp chưa triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh không tiến hành kiểm tra, và 04 DN có trong Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra số 1673/QĐ-BQLKCN và thống nhất cùng vào kiểm tra một thời điểm nhưng Cục thuế tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh đã kiểm tra nên Đoàn kiểm tra không tiến hành kiểm tra).

Kết quả kiểm tra cho thấy:

* Về ưu điểm: Các doanh nghiệp được kiêm tra đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và lao động, cụ thể:

- Đã thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, triển khai cơ bản đầy đủ các mục tiêu đăng ký đầu tư, hoàn thành tiến độ góp vốn.

- Đã tiến hành xây dựng các hạng mục công trình theo Giấy phép xây dựng được các cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật lao động như: việc tuyển dụng lao động, việc chi trả tiền lương, trả tiền công, việc tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, xã hội, quan tâm bố trí thang thiết bị và các phương tiện phục vụ người lao động, làm thủ tục xin cấp phép cho lao động nước ngoài…

* Bên cạnh đó Đoàn kiểm tra cũng đã phát hiện các tồn tại, thiếu sót của Doanh nghiệp như:

- Đối với lĩnh vực đầu tư: một số doanh nghiệp chưa thực hiện hết các mục tiêu đầu tư theo nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầu tư; chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ bắt buộc trên cổng thông tin Quốc gia về đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

- Đối với lĩnh lao động: các tồn tại chủ yếu tập trung và các nội dung liên quan đến: chưa xây dựng (hoặc chưa xuất trình) và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc doanh nghiệp; chưa ghi đầy đủ các điều khoản trong Hợp đồng lao động đã ký kết với người lao động; chưa xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng; chưa gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định; chưa xây dựng nội quy lao động; Áp dụng không đúng thời gian thử việc đối với công nhân…

Đoàn kiểm tra yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc khắc phục các tồn tại, thiếu sót, cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và lao động không để tái diễn các tồn tại, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã nêu.

Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: