Thanh tra một số Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

02/10/2018

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tường Chính Phủ về Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020. Để tăng cường công tác quản lý và đảm bảo cho việc sử dụng đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn hiệu quả, đúng các quy định của Luật đất đai và pháp luật liên quan.  Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 393/QĐ-STNMT ngày 27/7/2018 về thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với một số KCN, cụm CN và Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh VP.

Các nội dung thanh tra gồm: Thanh tra về việc bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc chấp hành nghĩa vụ tài chính trong việc sử dụng đất việc chấp hành nghĩa vụ tài chính trong việc sử dụng đất; về thực hiện quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt và tình hình sử dụng đất; về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của các chủ đầu tư hạ tầng.

Thành viên của Đoàn thanh tra gồm các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp. Theo Quyết định số 393/QĐ-STNMT Đoàn thanh tra  sẽ thanh tra  03 chủ đầu tư hạ tầng của 03 khu công nghiệp gồm: 

1. Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, chủ đầu tư hạ tầng KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;

2. Công ty TNHH Vina-CPK, chủ đầu tư hạ tầng KCN Bá thiện II xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc;

3. Công ty TNHH Fuchuan, chủ đầu tư hạ tầng KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cho đến ngày 01/10/2018, sau quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã thu thập hồ sơ, tài liệu, nghiên cứu, xem xét, đi thực địa… đã lập xong biên bản làm việc và các bên cùng ký, kết thúc việc thanh tra tại các chủ đầu tư hạ tầng 03 khu công nghiệp./.

Nguyễn Tiến Hải - Chánh thanh tra Ban 

Các tin đã đưa ngày: