Tăng cường Công tác quản lý bảo vệ môi trường KCN

19/09/2018

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục phát triển đến năm 2020 là 18 khu công nghiệp, quy mô 5.540 ha. Các khu công nghiệp là nơi tập trung các doanh nghiệp có quy mô và năng lực sản xuất lớn, là nơi tạo ra các chỉ tiêu tăng trưởng chủ yếu và động lực phát triển của nền kinh tế (giá trị sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp, nộp ngân sách, giá trị xuất khẩu và giải quyết việc làm cho người lao động).

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các KCN là nhiệm vụ quan trọng và nặng nề. Các KCN trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều loại hình sản xuất với quy mô lớn, phát sinh lượng chất thải rắn, nước thải công nghiệp và khí thải lớn.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường KCN, Công tác kiểm soát ô nhiễm được coi là hoạt động trọng tâm. Trong những năm qua, hoạt động quản lý quan trắc bảo vệ môi trường đã được duy trì thường xuyên và phát triển theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mạng lưới quan trắc môi trường tự động, năng lực trang thiết bị của các phòng thí nghiệm quan trắc và phân tích môi trường cũng từng bước được hoàn thiện và tăng cường góp phần đáp ứng ngày càng cao yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.

Về quản lý nước thải: công tác kiểm soát các nguồn thải được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, nhất là đối với các cơ sở có phát sinh chất thải lớn, đặc biệt là nước thải khu công nghiệp, đến nay 100% các KCN đang hoạt động đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất thiết kế khoảng 18.800m3/ngày đêm. Tuy nhiên công suất thực tế hiện nay mới chỉ đạt 8.200 m3/ngày đêm.

Qua đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các KCN trên địa bàn tỉnh cho thấy hiện nay các doanh nghiệp đã cơ bản thực hiện, tuân thủ các qui định về quản lý và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp nhận thức về công tác bảo vệ môi trường chưa cao, chưa thực hiện nghiêm chỉnh công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định. vẫn còn có tình trạng xả nước thải không đạt QCVN ra ngoài môi trường.

 Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Quản lý các KCN đã thực hiện kiểm tra về lĩnh vực bảo vệ môi trường của 28 doanh nghiệp trong KCN. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện 10/28 doanh nghiệp có tồn tại, chủ yếu là những vi phạm như: Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; Chưa ký hợp đồng thu gom xử lý nước thải công nghiệp; Công ty mở rộng sản xuất nhưng chưa đăng ký làm lại thủ tục môi trường; Công ty chưa đăng ký chủ  nguồn thải chất thải nguy hại... Đoàn kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo giải trình khắc phục các tồn tại, từ đó kiến nghị chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm tại các doanh nghiệp được kiểm tra.

Đặc biệt trong quý 2/2018, Ban Quản lý các KCN đã phối hợp với Chi cục BVMT tiến hành thanh kiểm tra 36 doanh nghiệp tại KCN Khai Quang theo Quyết định số 157/QĐ-STNMT ngày 03/4/2018 của Giám đốc Sở TNMT về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong KCN Khai Quang; Đoàn kiểm tra đã thực hiện lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và UBND tỉnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5/36 doanh nghiệp đã được kiểm tra, với hình thức xử phạt hành chính: phạt tiền. Mức phạt: 70.000.000 đồng đối với hành vi xả nước thải có một trong các thông số môi trường vượt từ 10%-20% theo quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 12 Nghị định số 155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ; Điểm e, khoản 1, Điều 3, Luật Xử lý vi phạm hành chính và mức phạt tăng thêm: 60% (hoặc 90%) mức phạt tiền quy định tại điểm này đối với trường hợp nước thải vượt từ 70% đến 80% (hoặc vượt 100% trở lên); Mức phạt đối với 6 doanh nghiệp đều trên 100 triệu đồng.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chủ động đưa ra các biện pháp quản lý, ngăn ngừa và khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường trong các KCN, Ban Quản lý các KCN đã thường xuyên, tăng cường  tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các DN thứ cấp, chủ đầu tư hạ tầng KCN; Giám sát chặt chẽ, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, khí thải, nhà máy xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động, vận hành ổn định và ký hợp đồng xử lý nước thải sản xuất với các doanh nghiệp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức, bộ máy làm công tác bảo vệ môi trường trong KCN; Thực hiện cơ chế một của, một đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các ngành hữu quan thành lập Đoàn kiểm tra, thanh tra về thực hiện bảo vệ môi trường trong các KCN. Đoàn gồm nhiều thành phần, xây dựng kế hoạch làm việc khoa học, không trùng lặp nội dung nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và giảm số lần kiểm tra, thanh tra trên một doanh nghiệp.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Các tin đã đưa ngày: